Rembrandt ets: Aangezicht van Amsterdam

Amsterdam's aangezicht met de gebouwen van de VOC (17e eeuw). Een stijlvol cadeau. Partner: het Rembrandthuis museum.

SKU
Rembrandt ets: Amsterdam aangezicht
€ 28,50
Let op: dit product wordt door Verkoper/Partner: Rembrandthuis aan u verkocht via onze website. Lees meer...

Rembrandts etsen van landschappen zijn allen gemaakt tussen 1640 en 1653. In 1639 had Rembrandt namelijk zijn huis aan de Breestraat gekocht (het huidige Rembrandthuis), vanaf hier kon hij snel buiten de stad zijn. Veel van deze etsen kunnen worden gelokaliseerd op nabijgelegen routes. Rembrandts "Zicht op Amsterdam" heeft hij geschilderd vanuit het noordoosten. Hierop zijn de magazijnen van de bekende Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie te zien. Het silhouet van de stad is met zorg gemaakt maar is natuurlijk omgekeerd door het drukproces. Door het lage standpunt en de donkere, gedetailleerde voorgrond is deze meer prominent aanwezig. De skyline van de stad staat in schril contrast met de horizon.

Kenmerken:

De afbeelding is 11,2 x 15,3 cm. De passe-partout is 30x40 centimeter en is gemaakt van zuur-vrij museumkarton (kleur; crème, gebroken wit). Zonder passe partout is de print 23 x 33 cm.

Bijna een echte Rembrandt

Van Rembrandt's etsen wordt door het Rembrandthuis een zeer goede reproductie gemaakt. Eerst wordt de ets gefotografeerd met behulp van een speciale computergestuurde camera waarmee foto's met verschillende belichtingstijden worden gemaakt (zeer dunne lijnen worden opgenomen met behulp van lange belichtingstijd). De beste foto's worden geselecteerd en overgebracht naar een koperen plaat bedekt met een speciale, lichtgevoelige laag. De plaatsen waar zwarte lijnen voorkomen worden weggespoeld. Het blootstellen van het koper in een bad van zuur zorgt ervoor dat de groeven zichtbaar worden. Vaak gebeurt het dat de fijnste lijnen niet diep genoeg gegraveerd zijn, dit wordt dan nog nauwkeurig met de hand geëtst. Hiervoor wordt een scherpe burijn gebruikt om zeer zorgvuldig de lijnen aan te brengen en het eindresultaat nauw aansluit bij de originele ets. De plaat is nu klaar om afgedrukt te worden. Zwarte inkt wordt vermengd met wit om de grijze tonen te creëren. Na een aantal proefdrukken wordt de juiste match gekozen. Het is bijna alsof de meester de etsen zelf heeft gemaakt.

Besparingstip: Het Rembrandthuis museum rekent € 2,50 verzendkosten per bestelling en er gaan max. 8 etsen met passe partout in hun standaard postpakket. Bestel dus tegelijkertijd meerdere etsen tegelijkertijd wanneer u daarvoor interesse heeft, dan bespaart u op de verzendkosten. 

Meer informatie
Seller Name Rembrandthuis
Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Museum Het Rembrandthuis te Amsterdam Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Museum Het Rembrandthuis georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Dag: kalenderdag; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Artikel 2 - Identiteit van Museum Het Rembrandthuis Postadres Museum Het Rembrandthuis 
 T.a.v. shop Museum Het Rembrandthuis 
 Jodenbreestraat 4 1011 NK Amsterdam Bezoekadres Museum Het Rembrandthuis(museum shop) Jodenbreestraat 4 1011NK Amsterdam Telefoon en Fax 
T +31(0)20 5200400 F +31(0)20 5200401 Email shop@rembrandthuis.nl WWW www.rembrandthuis.nl/webshop U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur
 BTW nummer NL 0003023977 B01 KvK Amsterdam 41199952 Artikel 3 - Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Museum Het Rembrandthuis en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. Artikel 4 - Het aanbod Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Museum Het Rembrandthuis gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Museum Het Rembrandthuis niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: *de prijs inclusief belastingen; *de kosten van aflevering; *de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; *het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht ; *de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; *de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; *de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; *indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; *de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; *de gedragscodes waaraan Museum Het Rembrandthuis zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en *de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. Artikel 5 - De overeenkomst De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Museum Het Rembrandthuis onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Museum Het Rembrandthuis passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Museum Het Rembrandthuis daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Museum Het Rembrandthuis kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Museum Het Rembrandthuis op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Museum Het Rembrandthuis zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van Museum Het Rembrandthuis waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht ; de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Museum Het Rembrandthuis deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. Indien Museum Het Rembrandthuis zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Museum Het Rembrandthuis retourneren, conform de door Museum Het Rembrandthuis verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Museum Het Rembrandthuis bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Museum Het Rembrandthuis dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Museum Het Rembrandthuis alleen worden uitgesloten indien Museum Het Rembrandthuis dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door Museum Het Rembrandthuis tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Museum Het Rembrandthuis geen invloed heeft; voor losse kranten en tijdschriften; voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Rembrandt ets: Aangezicht van Amsterdam